Молитвы о болящих – Молитвослов

Молитвы о болящих – Молитвослов

Молитвы о болящих

Тропарь, глас 4 1

Ско́pый в заступле́нии Еди́н сый, Хpисте́,/ ско́pое свы́ше пока­жи́ посеще́ние стра́ждущим раба́м Твои́м (стра́ждущему рабу́ Тво­е­му́, стра́ждущей рабе́ Твое́й),/ и изба́ви от неду́г и го́pьких боле́зней;/ и воздви́гни во е́же пе́ти Тя и сла́вити непpеста́нно,// моли́твами Богоpо́дицы, Еди́не Человеколю́бче.

Пере­вод: Ты – един­ствен­ный ско­рый Заступ­ник, Хри­сте, яви же свы­ше ско­рую помощь стра­да­ю­ще­му рабу Тво­е­му, избавь его от неду­гов и тяж­ких болез­ней, под­ни­ми его по молит­вам Бого­ро­ди­цы, что­бы он непре­стан­но вос­пе­вал и сла­вил Тебя, Еди­ный Чело­ве­ко­лю­бец. *

Кондак, глас 2

На одре́ боле́зни лежа́щих (лежа́щаго) и сме́ртною ра́ною уя́звленных (уя́звленнаго),/ я́коже ино­гда́ воздви́гл еси́, Спа́се, Петро́ву те́щу,/ и рассла́бленнаго, на одре́ носи́маго,/ си́це и ны́не, Милосе́рде, стра́ждущих (стра́ждущаго) посе­ти́ и исцели́:/ Ты бо Еди́н еси́ неду́ги и боле́зни ро́да на́шего понесы́й,// и вся моги́й, я́ко Многоми́лостив.

Пере­вод: Как неко­гда Ты, Спа­си­тель, под­нял тещу Пет­ро­ву и рас­слаб­лен­но­го, при­не­сен­но­го на одре, так ныне, Мило­серд­ный, посе­ти и исце­ли лежа­ще­го на одре болез­ни, пора­жен­но­го смер­тель­ною раною и стра­да­ю­ще­го, ибо Ты один взял на Себя все неду­ги и болез­ни рода наше­го и все можешь, как мно­го­мило­сти­вый. *

Молитва Пресвятой Троице

О, Премилосе́рдый Бо́же, О́тче, Сы́не и Святы́й Ду́ше, в Неразде́льней Тро́ице покланя́емый и сла́вимый, при́зри благоутро́бно на раба́ Тво­е­го́ (и́мя), боле́знию одержи́маго; отпу­сти́ ему́ вся́ согреше́ния его́; пода́й ему́ исцеле́ние от боле́зни; воз­вра­ти́ ему́ здра́вие и си́лы теле́сные; пода́й ему́ долгоде́нственное и благоде́нственное житие́, ми́рныя Твои́ и преми́рныя бла́га, что́бы о́н вме́сте с на́ми приноси́л благода́рныя моль­бы́ Тебе́, Всеще́дрому Бо́гу и Созда́телю на́шему.

Молитва 1‑я ко Господу 2

Влады́ко, Вседержи́телю, Святы́й Царю́, наказу́яй и не умерщвля́яй, утвержда́яй низпа́дающия и возводя́й низве́рженныя, теле́сныя челове́ков ско́рби исправля́яй, мо́лимся Тебе́, Бо́же наш, раба́ Тво­е­го́ (и́мя) немощству́юща посе­ти́ ми́лостию Твое́ю, про­сти́ ему́ вся́кое согреше́ние во́льное и нево́льное. Ей, Го́споди, враче́бную Твою́ си́лу с Небе­се́ низ­посли́, прикосни́ся теле­си́, уга­си́ огне́вицу, укро­ти́ стра́сть и вся́кую не́мощь тая́щуюся, бу́ди врач раба́ Тво­е­го́ (и́мя), воздви́гни его́ от одра́ боле́зненнаго и от ло́жа озлобле́ния це́ла и всесоверше́нна, да́руй его́ Це́ркви Твое́й благоугожда́юща и творя́ща во́лю Твою́. Твое́ бо есть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: Вла­ды­ка Все­дер­жи­тель, Свя­той Царь, настав­ля­ю­щий и не умерщ­вля­ю­щий, под­дер­жи­ва­ю­щий пада­ю­щих и вос­ста­нов­ля­ю­щий низ­вер­жен­ных, телес­ные стра­да­ния чело­ве­че­ские исце­ля­ю­щий, молим­ся Тебе, Боже наш, посе­ти Тво­ею мило­стью стра­да­ю­ще­го немо­щью раба Тво­е­го (имя), про­сти ему вся­кое согре­ше­ние его воль­ное и неволь­ное. Гос­по­ди, пошли с небес вра­чу­ю­щую силу Твою, при­кос­нись к его телу, уга­си в нем жар, пре­кра­ти стра­да­ние и исце­ли вся­кую нахо­дя­щу­ю­ся в нем немощь; будь вра­чом раба Тво­е­го (имя) и под­ни­ми его с одра болез­ни, с ложа стра­да­ния целым и совер­шен­но здо­ро­вым; сде­лай его бла­го­уго­жда­ю­щим Церк­ви Тво­ей и испол­ня­ю­щим волю Твою. Ибо в Тво­ей вла­сти мило­вать и спа­сать нас, Боже наш, и мы вос­сы­ла­ем Тебе сла­ву, Отцу и Сыну и Свя­то­му Духу, ныне и все­гда и во веки веч­ные. Аминь. *

Молитва 2‑я ко Господу

Влады́ка Вседержи́телю, Вра­чу́ ду́ш и теле́с на́ших, смиря́яй и вознося́й, наказу́яй и па́ки исцеля́яй! Раба́ Тво­е­го́ (и́мя) немощству́юща посе­ти́ и исце­ли́ его́, возста́вив от одра́ и не́мощи. Запре­ти́ ду́ху не́мощи, оста́ви от него́ вся́ку я́зву, вся́ку боле́знь, и е́же е́сть в не́м согреше́ние или́ беззако́ние, осла́би, оста́ви, про­сти́ Тво­е­го́ ра́ди человеколю́бия. Е́й, Го́споди, поща­ди́ созда́ние Твое́ во Хри­сте́ Иису́се, Го́споде на́шем, с Ни́м же благослове́н еси́, со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В честь иконы Божией Матери “Целительница”

При­и­ми́, о, Всеблагослове́нная и Всемо́щная Гос­по­же́ Влады́чице Богоро́дице Де́во, сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ ны́не приноси́мыя от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, ко Тво­е­му́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й зде́ су́щей и вне́млющей моле́нию на́шему. По коему́ждо бо проше́нию исполне́ние твори́ши, ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленныя и неду́жныя исцеля́еши, от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши, прокаже́нныя очища́еши и ма́лыя де́ти ми́луеши; еще́ же, Гос­по­же́ Влады́чице Богоро́дице, и от у́з и темни́ц свобожда́еши и вся́кия многоразли́чныя стра́сти врачу́еши: вся́ бо су́ть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Тво­е­му́, Хри­сту́ Бо́гу на́шему. О, Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице! Не преста́й моли́тися о на́с недосто́йных раба́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и поклоня́ющихся со умиле́нием Пречи́стому о́бразу Тво­е­му́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В честь иконы Божией Матери “Всецарица” (“Пантанасса”) 3

Молитва 1‑я

О, Всеблага́я, досточу́дная Богоро́дице Пантана́сса, Всецари́це! Несмь досто́ин, да вни́деши под кров мой, но я́ко ми́лостиваго Бо́га любоблагоутро́бная Ма́ти, рцы сло́во, да исцели́тся душа́ моя́ и укрепи́тся немощству́ющее те́ло мое́. И́маши бо держа́ву непобеди́мую, и не изнемо́жет у Тебе́ всяк глаго́л, о Всецари́це! Ты за мя упро­си́, Ты за мя умо­ли́, да просла́вляю пресла́вное и́мя Твое́ все­гда́, ны́не и в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

Пере­вод: О, Все­б­ла­гая, изум­ле­ния достой­ная, чуд­ная Бого­ро­ди­ца, Пан­та­насса, Все­ца­ри­ца! Не досто­ин я, что­бы Ты вошла под кров мой! Но как мило­сти­во­го Бога любя­щая мило­сер­дие Матерь, изре­ки сло­во, да исце­лит­ся душа моя и да укре­пит­ся немощ­ное тело мое. Ибо Ты име­ешь мощь непо­бе­ди­мую и не оста­нет­ся у Тебя бес­силь­ным ника­кое сло­во, о Все­ца­ри­ца! Ты за меня упро­си, Ты за меня умо­ли, дабы я про­слав­лял пре­слав­ное имя Твое все­гда, ныне и в бес­ко­неч­ные века. Аминь.

Молитва 2‑я

О, Пречи́стая Богома́ти, Всецари́це! Услы́ши многоболе́зненное воздыха́ние на́ше пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю, из уде́ла Афо́нскаго в Росси́ю пренесе́нною, при́зри на чад Твои́х, неисце́льными неду́ги стра́ждущих, ко свято́му о́бразу Тво­е­му́ с ве́рою припа́дающих! Я́коже пти́ца крило́ма покрыва́ет птен­цы́ своя́, та́ко и Ты ны́не, при́сно жи́ва су́щи, покры́й нас многоцеле́бным Твои́м омофо́ром. Та́мо, иде́же наде́жда исчеза́ет, несумне́нною Наде́ждою бу́ди. Та́мо, иде́же лю́тыя ско́рби превозмога́ют, терпе́нием и осла́бою яви́ся. Та́мо, иде́же мрак отчая́ния в ду́ши всели́ся, да возсия́ет неизрече́нный свет Боже­ства́! Малоду́шныя уте́ши, немощны́я укре­пи́, ожесточе́нным сердца́м умягче́ние и просвеще́ние да́руй. Исце­ли́ боля́щия люди́ Твоя́, о Всеми́лостивая Цари́це! Ум и ру́ки врачу́ющих нас бла­го­сло­ви́, да послу́жат ору́дием Всемо́щнаго Вра­ча́ Хри­ста́ Спа́са на́шего. Я́ко живе́й Ти, су́щей с на́ми, мо́лимся пред ико́ною Твое́ю, о Влады́чице! Про­стри́ ру́це Твои́, испо́лненныя исцеле́ния и врач­бы́, ра́досте скорбя́щих, в печа́лех утеше́ние, да чудотво́рную по́мощь ско́ро получи́вше, прославля́ем Живонача́льную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: О, Пре­чи­стая Бого­ма­терь, Все­ца­ри­ца! Услышь мно­госкорб­ное воз­ды­ха­ние наше пред чудо­твор­ною ико­ною Тво­ею, из уде­ла Афон­ско­го в Рос­сию при­не­сен­ною, воз­зри на чад Тво­их, неис­це­ли­мы­ми неду­га­ми стра­да­ю­щих, ко свя­то­му обра­зу Тво­е­му с верою при­па­да­ю­щих! Как пти­ца кры­ла­ми покры­ва­ет птен­цов сво­их, так ныне и Ты, веч­но живая, покрой нас мно­го­це­леб­ным Тво­им омо­фо­ром. Там, где надеж­да исче­за­ет, будь Надеж­дой, чуж­дою сомне­ний. Там, где лютые скор­би пре­воз­не­мо­га­ют, Тер­пе­ни­ем и Облег­че­ни­ем для нас явись. Там, где мрак отча­я­ния в души все­лил­ся, да вос­си­я­ет неиз­ре­чен­ный свет Боже­ства! Мало­душ­ных утешь, немощ­ных укре­пи, оже­сто­чен­ным серд­цам умяг­че­ние и про­све­ще­ние даруй. Исце­ли боля­щих людей Тво­их, о Все­ми­ло­сти­вая Цари­ца! Ум и руки вра­чу­ю­щих нас бла­го­сло­ви, да послу­жат они ору­ди­ем Все­мо­гу­ще­го Вра­ча Хри­ста, Спа­си­те­ля наше­го. Тебе как живой, нахо­дя­щей­ся здесь, с нами, молим­ся пред ико­ною Тво­ею, о Вла­ды­чи­ца! Про­стри руки Твои, испол­нен­ные исце­ле­ний и вра­че­ва­ний, Радость скор­бя­щих, в печа­лях Уте­ше­ние, дабы мы, чудо­твор­ную помощь ско­ро полу­чив, про­слав­ля­ли Живо­на­чаль­ную Нераз­дель­ную Тро­и­цу, Отца, Сына, и Свя­то­го Духа во веки веков. Аминь.

Св. Архангелу Рафаилу

О, святы́й Арха́нгеле Рафаи́ле! Всеусе́рдно мо́лим тя́, бу́ди на́м путеводи́тель в жи́зни на́шей, сохра­ни́ от все́х ви́димых и неви́димых вра́г, исце­ли́ душе́вныя и теле́сныя боле́зни на́ша, упра́ви жи́знь на́шу к покая́нию во гресе́х и ко творе́нию до́брых де́л. О, святы́й вели́кий Рафаи́ле Арха́нгеле! Услы́ши на́с, гре́шных рабо́в Бо́жиих (име­на́), моля́щихся тебе́, и сподо́би в зде́шней и в бу́дущей жи́зни благодари́ти и сла́вити о́бщаго Созда́теля на́шего в безконе́чныя ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва святым врачам

О, вели́ции Христо́вы уго́дницы и чудотво́рцы Пантелеи́моне, Кос­ма́ и Дамиа́не, Ки́ре и Иоа́нне, Ермола́е, Диоми́де, Фо́тие и Аники́то! Услы́шите на́с, моля́щихся ва́м (име­на́). Вы́ ве́сте на́ша ско́рби и неду́ги, слы́шите воздыха́ния мно́жества к ва́м притека́ющих. Сего́ ра́ди к ва́м, я́ко ско́рым помо́щником и те́плым моли́твенником на́шим зове́м: не оставля́йте на́с ва́шим у Бо́га хода́тайством. Мы́ при́сно заблужда́ем от пути́ спасе́ния, руководи́те на́с, ми́лостивии наста́вницы. Мы́ не́мощны есмы́ в ве́ре, утверди́те на́с, Правове́рия учи́тели. Мы́ зело́ убо́зи сотвори́хомся до́брых де́л, обогати́те на́с, милосе́рдия сокро́вища. Мы́ при́сно наве́туеми есмы́ от вра́г ви́димых и неви́димых и озлобля́еми, помози́те на́м, безпомо́щных засту́пницы. Гне́в пра́ведный, дви́жимый на ны́ за беззако́ния на́ша, отврати́те от на́с ва́шим хода́тайством у престо́ла Судии́ Бо́га, Ему́же вы́ пред­сто­и­те́ на Небе­си́, свя́ти и пра́ведницы. Услы́шите на́с, вели́ции Христо́вы уго́дницы, ва́с с ве́рою призыва́ющих, и испроси́те моли́твами ва́шими у Отца́ Небе́снаго все́м на́м проще́ние грехо́в на́ших и от бе́д избавле́ние. Вы́ бо помо́щницы, засту́пницы и моли́твенницы, и о ва́с сла́ву возсыла́ем Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва (от зубной боли)
Священномученику Антипе, епископу Пергама Асийского 4

О, пресла́вный священному́чениче Анти́по и ско́рый помо́щниче христиа́ном в боле́знех! Ве́рую от всея́ души́ и помышле́ния, я́ко даде́ся тебе́ от Го́спода дар боля́щия исцеля́ти, неду́гующия врачева́ти и разсла́бленныя укрепля́ти. Сего́ ра́ди к тебе́, я́ко благода́тному вра­чу́ боле́зней, аз, не́мощный, прибега́ю и, твой досточти́мый о́браз с благогове́нием лобыза́я, молю́ся: твои́м предста́тельством у Царя́ Небе́снаго испро­си́ мне, боля́щему, исцеле́ние от удруча́ющия мя зубны́я боле́зни, а́ще бо и недосто́ин есмь тебе́, бла́гостнейшаго отца́ и при́снаго засту́пника мое­го́, но ты, быв подража́тель человеколю́бия Бо́жия, сотво­ри́ мя досто́йна тво­е­го́ заступле́ния чрез мое́ обраще́ние от злых дел к благо́му житию́, уврачу́й оби́льно дарова́нною тебе́ благода́тию я́звы и стру́пы души́ и те́ла мое­го́, да́руй ми здра́вие и спасе́ние и во всем благо́е поспеше́ние, да, та́ко ти́хое и безмо́лвное житие́ пожи́в во вся́ком благоче́стии и чисто­те́, сподо́блюся со все́ми святы́ми сла́вити всесвято́е и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Молитва от болезни – десять самых сильных молитв

Чтение молитв – это наше прямое обращение к Всевышнему. Каждый раз, когда мы читаем молитву, мы задаём Богу свой вопрос, говорим слова благодарности или просим избавить нас от неприятной болезни. Бог не отвечает нам, но всё слышит и понимает.

Молитва – это наш разговор с Всевышним. Если соблюдать все правила при чтении молитвы от болезни, то Господь обязательно поможет вам справиться с недугом. В этой статье представлены 10 самых сильных молитв от болезни.

Что такое молитва

Термин «молитва» впервые появился в православной речи. Сильное внимание мольбам уделялось ещё в Древнем Риме и в Древней Греции. Римляне и греки создавали собственные словесные формулы, которые, в свою очередь, и произносились во время различных языческих обрядов. С развитием других мировых религий, молитвы стали основой религиозных учений. Люди ежедневно читали молитвы как в церкви, так и дома.

Православие появилось в 1 веке. Говорят, что его основателем был именно Иисус Христос. И, после разделения Римской империи, это направление выделилось окончательно. Богословские основы веры сложились к началу 9-го столетия в Византии. И, когда христианство раскололось на 3 ветви, сложилось православие. Это произошло в 1054 году.

В разные времена создавалось множество православных молитв. Их писали священники, ученики Христа, проповедники и другие верующие. Библейское учение входило в основу всех молитв. В современном мире считается, что только одна молитва была дана людям Богом – «Отче наш». И именно она обладает огромной сокрушительной силой. С её помощью можно обращаться к Господу для решения любой проблемы.

От каких недугов помогают молитвы

  Зубная боль. Головная боль. Глазная болезнь. Болезнь сердца и сосудов. Болезнь почек и мочевыводящих путей. Грыжа. Болезнь ног. Болезнь органов репродуктивной системы. Рак. Кожная болезнь. Болезнь нервной системы. Потеря слуха.

Для чего ещё помогают молитвы от болезни

Если настигла серьёзная болезнь, и у Вас больше нет сил с ней бороться, то на помощь приходят ежедневные моления. Такой способ избавит Вас от недуга, возможно, лучше, чем любые другие средства. Главное – верить в свои слова и направлять их прямо в небеса. А для чего ещё помогает чтение молитв от болезни?

  Помогает избавиться от стресса; Стирает душевные переживания; Избавляет от дурных мыслей в моменты болезненного состояния; Избавляет от бессонницы. Помогает верить в лучшее и надеяться на скорое исцеление.

Виды молитв от болезни

Существует большое количество молитв от болезни. Все они разные, но имеют одинаковое сильное действие. Вот основные виды молитв от болезни:

Молитва веры. Заключается в вере больного в то, что после обращения к Богу последует исцеление. Больной обращается к Всевышнему с сильной верой и надеждой обрести здоровье, силу и счастье. Молитва прошения (мольба). Используется тогда, когда человек обращается к Богу за помощью излечиться от своего недуга. С такой мольбой часто обращаются также к Пресвятой Богородице. Единодушная (общая) молитва. Считается, что такая молитва производится несколькими людьми одновременно. Например, можно читать молитву от болезни всей семьей или в церкви, во время службы. Молитва благодарности. Происходит после исцеления от болезни. Содержит в себе благодарность Всевышнему за помощь. Молитва ожидания. Заключается в просьбе Господа Бога ответить на мольбу. Человек, стоя перед иконой, просит Всевышнего исцелить его от недуга и говорит о том, что ждёт ответа Господа с нетерпением. Молитва ходатайства. Такую молитву используют тогда, когда просят у Господа Бога здоровья близкого человека. Молитва хвалы. Происходит тогда, когда человек приносит свою похвалу и благодарность Господу Богу за то, что он понимает и старается помочь избавить от болезни. Молитва посвящения. Считается очень сильной и действенной молитвой. Человек, который её совершает, должен полностью довериться Божьим планам. Молящийся не просит выздоровления и счастья. Он говорит только о том, что доверяет Господу и просит его поступить так, как суждено на небесах.

Как правильно читать молитвы от болезни

У всех молитв есть свои стандартные правила, которые необходимо соблюдать для получения хорошего результата. Как правильно читать молитвы от болезни?

Читать моление лучше рано утром, до первого приёма пищи. Можно повторить ещё вечером, перед сном. Текст необходимо выучить наизусть. Но первые сеансы моления можно проводить, читая текст из интернета. Читать необходимо громко. Каждое слово должно звучать отчетливо. Если Вы не хотите в первое время читать молитву вслух, то можно это делать про себя. В силу молитвы надо верить. Это самое главное правило. Эффект будет лучше, если делать это всей семьёй. Но при очень сложной жизненной ситуации можно читать и в одиночестве. Если Вы не знаете значения каких — либо слов в тексте молитвы – обратитесь к священнику. Придерживайтесь поста 3 — 5 дней до начала чтения молитв. Это поможет очистить Ваш организм изнутри перед обращением. Поставьте перед собой икону – так будет намного спокойнее. Можно оборудовать в доме красный угол с иконами, церковными свечами и лампадой. Это настроит Вас на хороший лад и будет отличным напоминанием о чтении каждый день. Если боль сильная – лучше читать на убывающую луну, если нарастающая – на растущую. Вдумывайтесь в слова, которые произносите. Обращайтесь непосредственно к Господу Богу.

Можно ли молиться без определенного текста, от себя?

Конечно, можно. Самое главное правило: делать это нужно искренне, от чистого сердца. Вы можете составить текст молитвы самостоятельно, опираясь на следующие правила:

  В молитве должно присутствовать предложение «О, Господь, помоги и исцели мою душу». Заключайте свое послание Господу фразой «На все воля твоя Господня. Аминь». Можно использовать следующие фразы: «Избави душу от недуга», «Посели и исцели мою душу», «Подай мне здравие, Всевышний» и «Отпусти мои грехи несущие».

Обращайтесь к Богу, и он обязательно поможет Вам. Визуализируйте: представляйте, что Господь Бог уже помог Вам. Вы счастливы, а Ваше тело здорово.
Но если Вам сложно делать этот ритуал самостоятельно, то можно обратиться к уже написанным текстам. Они обладают очень сильным и несокрушимым эффектом.

10 сильных молитв от болезни

Молитва об исцелении:

О, милостливый Отче, Господь, Всемогущий, , Всевышний, Сыне и Святый моей милой Душе, в нераздельной вашей чистой Троице, поклоняемый и всеми любимый, призри благоутробно на раба Твоего неисцеленного (ваше имя), болезнь несущего; отпусти все грехи и несчастья его, подари ему благое исцеление от недуга; возрати ему могучество и силы небесные; подай ему мирное, долгое и благоденственное житие, в здравии и всесилие, мирные Твои и примирные благая, чтобы он вместе с нами приносил благодарные мольбы Тебе, Всевышнему, Богу и Создателю моему. Пресвятая Богородица, великая мученица, всесильным заступлением Твоим помоги мне умолить Сына Твоего, Бога моего, об исцелении раба Божия (ваше имя). Все святые и ангелы Господни, молите Бога о больном рабе Его (ваше имя). Да заключит мою весть ангел на небесах. На все воля Твоя, Божия. Аминь.

Подпишитесь на наш канал:

Молитва о здравии:

Владыко Вседержителю, Врачу душ и телес наших, смиряяй и возносяяй, наказуяй и паки исцеляяй! Раба Твоего (имя) немощствующа посети милостью Твоею, простри мышцу Твою, исполнену исцеления и врачбы, и исцели его, восстави от одра и немощи. Запрети духу немощи, остави от него всяку язву, всяку болезнь, всяку огневицу и трясавицу, и еже есть в нем согрешение или беззаконие, ослаби, остави, прости Твоего ради человеколюбия. Ей, Господи, пощади создание Твое во Христе Иисусе, Господе нашем, с ним же благословен еси, и со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва для исцеления болящего:

Владыко, Вседержителю, Святый Царю, наказуяй и не умерщвляяй, утверждаяй низпадающия и возводяй низверженныя, телесныя человеков скорби исправляяй, молимся Тебе, Боже наш, раба Твоего (имя) немощствующа посети милостию Твоею, прости ему всякое согрешение вольное и невольное. Ей, Господи, врачебную Твою силу с небесе ниспосли, прикоснися телеси, угаси огневицу, укроти страсть и всякую немощь таящуюся, буди врач раба Твоего (имя), воздвигни его от одра болезненнаго и от ложа озлобления цела и всесовершенна, даруй его Церкви Твоей благоугождающа и творяща волю Твою. Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Пресвятая Богородица! Сего ради с верою сердечною и любовию от души припадаем к Тебе яко Царице и Владычице, и псаломски вопити Тебе дерзаем: слыши, дщи, и виждь, и приклони ухо Твое, услыши моление наше, и избави нас от обстоящих бед и скорбей: Ты бо прошения всех верных, яко скорбящих радость, исполняеши, и душам их мир и утешение подаеши. Се зриши беду нашу и скорбь: яви нам милость Твою, поели утешение уязвленному печалию сердцу нашему, покажи и удиви на нас грешных богатство милосердия Твоего, подаждь нам слезы покаяния ко очищению грехов наших и утолению гнева Божия, да с чистым сердцем, совестию благою и надеждою несумненною прибегаем ко Твоему ходатайству и заступлению: приими, всемилостивая наша Владычице Богородице, усердное моление наше Тебе приносимое.

Короткая молитва о могущественном исцелении:

Собора Перваго показался еси поборник и чудотворец, Богоносне Спиридоне, отче наш. Темже мертву ты во гробе возгласив, и змию в злато претворил еси: и внегда пети тебе святыя молитвы, Ангелы, сослужащия тебе, имел еси, священнейший. Слава Давшему тебе крепость, слава Венчавшему тя, слава Действующему тобою всем исцеления!

Молитва от болезни великому ученику Пантелеймону:

О, великий угодниче Христов, страстотерпче и врачу многомилостивый Пантелеймоне! Умилосердись надо мной, грешным рабом Божиим (имя), услыши стенание и вопль мой, умилостиви Небеснаго, Верховнаго Врача душ и телес наших, Христа Бога нашего, да дарует ми исцеление от жестокаго гнетущаго мя недуга. Приими недостойное моление грешнейшаго паче всех человек. Посети мя благодатным посещением. Не возгнушайся греховных язв моих, помажи их елеем милости твоей и исцели мя; да здрав сущи душею и телом, остаток дней моих, при помощи благодати Божией, возмогу провести в покаянии и угождении Богу, и сподоблюся восприяти благий конец живота моего. Ей, угодниче Божий! Умоли Христа Бога, да дарует ми предстательством твоим здравие тела и спасение души моей. Аминь».

Молитва Святителю Спиридону:

О, великий и пречудный святителю Христов и чудотворче Спиридоне, Керкирская похвало, всея вселенныя светильниче пресветлый, теплый к Богу молитвенниче и всем, к тебе прибегающим и с верою молящимся, скоропредстательный заступниче! Ты веру православную на Никейстем Соборе посреде отцев преславно изъяснил еси, ты единство Святыя Троицы чудесною силою показал еси и еретиков до конца посрамил еси. Услыши нас грешных, святителю Христов, молящихся тебе, и сильным твоим предстательством у Господа избави нас от всякаго злаго обстояния: от глада, потопа, огня и смертоносныя язвы. Ты бо во временней жизни своей от всех сих бедствий избавлял еси людей твоих: от нашествия Агарян и от глада страну твою сохранил еси, царя от неисцельнаго недуга избавил и многая грешники к покаянию привел еси, за святость же жития твоего Ангелы невидимо в церкви, поющая и сослужащия тебе, имел еси. Сице убо прослави тебе, вернаго Своего раба.

Хвалебная песнь Пресвятой Богородице:

Тебе, Матерь Божию, хвалим; Тя, Марие, Деву Богородицу исповедуем; Тя, превечнаго Отца Дщерь, вся земля величает. Тебе вси Ангели и Архангели и вся Начала смиренно служат; Тебе вся Власти, Престоли, Господствия и вся превышния Силы небесныя повинуются. Тебе Херувими и Серафими радующеся предстоят и непрестанным гласом вопиют: Святая Богородице Мати, полны суть небеса и земля величества славы плода чрева Твоего. Тебе преславный апостольский лик своего Творца Матерь восхваляет; Тебе мучеников множество Богородицу величает; Тебе преславный исповедников сонм Бога Слова храм нарицает; Тебе господственнии полцы девства образ проповедают; Тебе вся небесная воинства Царицу Небесную восхваляют. Тебе по всей вселенней Церковь святая прославляет, Матерь Божию почитающи; Тя истиннаго Царя небеснаго Отроковицу превозносит. Ты еси Ангелом Госпожа, Ты еси райская дверь, Ты лествица Царствия Небеснаго, Ты Царя славы чертог, Ты ковчег благочестия и благодати, Ты еси бездна щедрот, Ты еси прибежище грешных. Ты Мати Спасителева, Ты свобождения ради пленнаго человека, Бога восприяла еси во чреве. Тобою попран бысть враг; Ты отверзла еси верным двери Царствия Небеснаго. Ты одесную Бога стоиши; Ты Бога за нас молиши, Дево Марие, Иже будет судити живым и мертвым. Тя убо просим, Заступницу пред Сыном Твоим и Богом, Иже кровию Своею нас искупи, да мзду восприимем в вечной славе. Спаси люди Твоя, Богородице, и благослови достояние Твое, яко да будем причастницы наследия Твоего; упаси и соблюди нас даже до века. На всяк день, о Пресвятая, хвалити и ублажати Тя желаем сердцем и устами. Сподоби, Премилосердая Мати, ныне и всегда от греха сохранитися нам; помилуй нас, Заступнице, помилуй нас. Буди милость Твоя на нас, якоже на Тя уповахом во веки. Аминь.

Сильная короткая молитва от болезни:

О свете, радость моя, сладость моя, Иисусе! Не отрини же меня от ног Твоих, Иисусе мой, но по молитве моей со мной присно буди, да живя Тобою, славлю Тя со Отцем и Духом вовеки. Молитвами Богородицы и всех святых Твоих услыши мя, Господи. Аминь.

Обращение к Богу от недуга:

К Тебе взываю, Господи Иисусе! Ты моя сладость, жизнь, здравие, радость паче мира сего радости, весь состав жизни моея. Ты еси свет паче всякого света. Вижу недвижное от болезни тело мое, чувствую расслабление всех членов моих, боли в костях моих. Но, о свете мой, как услаждают меня лучи света Твоего, падающие на раны мои! Согретый теплотою их, забываю все и у ног Твоих слезами моими омываю грехи мои, возвышаюся, светлеюся.

Сие едино прошу у Тебя, Иисусе мой, — не отврати лица Твоего от меня, дай мне вечно у ног Твоих радостно оплакивать грехи мои, ибо при виде Тебя, Господи, покаяние и слезы для меня усладительнее радостей всего мира.

Обращение к Ценителю Пантелеймону:

О, святый великомучениче и целителю Пантелеимоне, Бога милостиваго подражателю! Призри благосердием и услыши нас, грешных, пред святою твоей иконою усердне молящихся. Испроси нам у Господа Бога, Емуже со Ангелы предстоиши на небеси, оставление грехов и прегрешений наших: исцели болезни душевныя же и телесныя рабов Божиих, ныне поминаемых, зде предстоящих и всех христиан православных, к твоему заступлению притекающих: cе бо мы, по грехом нашим люте одержимы есмы многими недуги и не имамы помощи и утешения: к тебе же прибегаем, яко дадеся ти благодать молитися за ны и целити всяк недуг и всяку болезнь; даруй убо всем нам святыми молитвами твоими здравие и благомощие души и тела, преспеяние веры и благочестия и вся к житию временному и ко спасению потребная, яко да, сподобившися тобою великих и богатых милостей, прославим тя и Подателя всех благ, дивнаго во святых, Бога нашего, Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

Нужно ли читать молитвы после исцеления

После исцеления у многих людей встает серьёзный вопрос: продолжать ли читать молитвы? Ответ однозначный: да, продолжать. Существуют даже специальные моления, которые несут благодарность к Всевышнему. Вы можете помолиться и послать Господу Богу свои слова благодарности за ваше прекрасное спасение. Возьмите чтение молитв за привычку. Делайте этот ритуал хотя бы один раз в день. Благодарите Бога за крышу над головой, вкусную пищу и хорошее самочувствие.

Ответы на популярные вопросы

— Я совсем не умею молиться и никогда не пробовала. Что делать?

  Не обязательно «уметь» молиться. Достаточно верить в Господа Бога и в силу молитвы, а также действовать, согласно всем указанным правилам. Если Вы боитесь, то можно сходить в церковь и попросить Священника вам помочь. Первый раз можно также помолиться вместе с кем — то из родных и близких.

— Какая молитва от болезни самая действенная?

  Все молитвы от болезней обладают сильным эффектом. Они одобрены церковью и имеют уникальное целебное свойство. Вы можете выбирать любую молитву. Главное – соблюдать все правила при её чтении.

— Какую выбрать молитву от болезни?

  Выбирайте ту молитву, которая будет вам понятна и близка по душе и по ощущениям. Помните, что все моления обладают одинаковой силой.

— Зачем что-то просить у Бога? Разве он сам не видит, что я нуждаюсь в помощи?

  Разумеется, Господь все видит и знает, у кого какие проблемы. Но чтение молитвы – это своеобразный диалог с Богом. Мы просим у Всевышнего помощи напрямую, по доброй воле и с самыми светлыми намерениями. Это никогда не будет лишним.

— Обязательно ли молиться одному Богу? Существуют ведь и другие Святые. Как обращаться к ним?

  Нет, одному Всевышнему читать не обязательно. Можно также обращаться к Пресвятой Богородице, великому ученику Пантелеймону, Святителю Спиридону или другим Святым. Существуют молитвы, обращенные к ним. Но хотя бы один раз в день рекомендуется обращаться именно к Богу.

— В чём заключается настоящая молитва?

  В искренности, честности и верности. В обращении к Всевышнему от чистого сердца.

— Я не могу читать молитвы каждый день. У меня нет на это времени. Как быть?

  Конечно, никто и ничто не заставит Вас молиться, если Вы этого не захотите сами. Начните с малого и уделяйте ритуалу моления 5 -10 минут в день. С каждым днём можно постепенно продлять время на несколько минут. Используйте это время как отдых. Молитесь, когда возвращаетесь с работы или перед тем, как лечь в постель. Считается, что у человека должно само по себе рождаться желание общаться с Всевышним. Но если Вы не приложите усилий, то Ваше тело не будет здоровым и полным сил – помните об этом.

Заключение

Обязательно читайте представленные выше молитвы от болезни. Они обязательно помогут Вам обрести силу, здоровье и душевное счастье. Практикуйте чтение молитв каждый день. Соблюдайте все правила. Помните: главное – верить в молитву. Тогда болезнь уйдёт быстро и не оставит за собой никаких последствий. Но также не забывайте вовремя посещать врача и проверять свое здоровье. Будьте счастливы. Да прибудет с Вами Господь!

3 самых сильных молитвы о здравии близкого больного человека

Молитва за здравии больного человека самая сильная — это те слова, которые мы возносим к Небу, к нашему Господу и всем святым с надеждой и упованием на милость Божью. Произносить эти слова необходимо с искренней верой, чистым сердцем и желанием. Сила такой молитвы огромна, она будет работать и на самом большом расстоянии. Сильная молитва часто производит настоящие чудеса, порой даже оказываясь мощнее самых дорогих уколов и таблеток. Она наполняет нашу жизнь надеждой и укрепляет в вере. Больные выздоравливают, обретают телесное и, что немаловажно, духовное здоровье, финансовые дела поправляются, утраченные связи восстанавливаются и крепнут, отношения между людьми идут на лад.

3 самые сильные молитвы о здравии больного человека

Как христианин может помочь больному?

Молитва за здравие больного. Как читать молитву

Читать слова молитвы о здравии человека, которого постигла болезнь, возможно как в стенах церкви, так и в домашних условиях, перед святыми иконами. Просьбы о здравии и исцелении от самых разных недомоганий и тяжких хворей можно подавать как за себя, так и за своих родителей, детей, мужа, жену, ваших родственников и друзей. Обязательное требование, которое нужно выполнить до обращения к святым с этой просьбой, только одно. Вам необходимо выяснить – крещенный этот человек или нет. Было бы нелепо узнать, что о здравии некрещенного человека молиться запрещено. Конечно, никто вам не может сказать, что нельзя молиться о здравии человека не крещенного, однако, в таком случае эффективность вашей молитвы очень и очень снижается.

Молебен в церкви

Помочь захворавшему исцелиться от недуга поможет не только самый глубокомысленный текст, который произнесете вы, но и молебен за здравие, который будет произнесен священнослужителями в стенах богослужебного заведения в заранее оговоренное время, учитывая ваши пожелания.

Можно заказывать такой молебен либо на каждый день, либо на один месяц, либо на сорок дней. В любом из вышеуказанных случаев, все это очень повышает вероятность выздоровления у недужного человека.

Всякая молитва являет собой мощное энергетическое послание, обладающее огромной позитивной силой, дарующее нам веру в исцеление, надежду на светлое будущее. Произносимые нами молитвенные слова позволяют передать немощному человеку, за которого мы просим у Господа, положительный настрой, в процессе которого состояние здоровья заболевшего, пусть и постепенно, но начинает улучшаться, а его недуг — неуклонно отступать.

Молитва — способ излечить душу

В очень многих случаях процессы течения болезней ухудшаются ввиду отсутствия у больных душевного покоя и равновесия — в этом случае можно сказать, что у человека болит душа. Молитва же о здравии, произнесённая многократно и искренней верой, укрепляет душевное состояние больного человека, несет в его жизнь утраченный ему утерянный покой, гармонию и внутреннее равновесие, помогает ему пережить различные страхи и сомнения.

С молитвенными словами все верующие чаще всего обращаются непосредственно:

  к Отцу нашему Небесному, к Пречистой Деве Марии, к Блаженной старице Матроне Московской, к Николаю Чудотворцу.

Причины, по которым люди обращаются со своими горячими молитвами о здравии Всевышнему и Богоматери, понятны без всяких на то объяснений. Ведь в иерархической лестнице Высших духовных сил они занимают наивысшие позиции. В твёрдых и любящих руках нашего Господа сосредоточена судьба всего сущего на Земле. Пресвятая Дева Мария, подарившая нашему несовершенному миру Спасителя, во всякое время была, есть и будет заступницей слабых. Она всегда укрывает нас всех своих любящим материнским крылом.

Обращение к Святым

К Святым Матронушке Московской и Николаю — Чудотворцу верующие всегда приносят свои горячие мольбы еще и потому, что эти святые среди православных христиан — одни из самых любимых.

Ещё при своей жизни Блаженная Матрона Московская и Святой Николай Чудотворец обрели славу посредством врачевания и облегчения страданий немощных, принеся в их жизни настоящие чудеса исцеления. Свидетельствами этим фактам служат сотни тысяч историй, которые записаны в церковные книги, сохранились в старинных свитках, в христианских преданиях и легендах, выложены на страницах интернет-порталов.

Молитвы За здравие больного человека

Особенностью самой простой молитвы, произносимой любым человеком, даже ребёнком, является то, что в ней идет обращение ко всем представителям Высших Небесных сил: к самому Господу нашему, к Богоматери, к святым угодникам и ангелам Небесным. Именно поэтому самоё простое обращение ангелам, это и есть самая сильная молитва за здравие больного. Проговаривать молитву за здравие больного, по возможности, лучше в стенах церковного храма. Вместо скобочек вам нужно будет назвать имя больного, о котором вы просите и которому необходима помощь:

Молитва господу Богу о здравии больного и ее сила

Простая молитва «О здравии»

«О Премилосердый Боже, Отче, Сыне и Святый Душе, в нераздельней Троице поклоняемый и славимый, призри благоутробно на раба Твоего (имя), болезнию одержимаго; отпусти ему вся согрешения его; подай ему исцеление от болезни; возврати ему здравие и силы телесныя;

Подай ему долгоденственное и благоденственное житие, мирные Твоя и премирные блага, чтобы он вместе с нами приносил благодарные мольбы Тебе, Всещедрому Богу и Создателю моему.

Пресвятая Богородица, всесильным заступлением Твоим помоги мне умолить Сына Твоего, Бога моего, об исцелении раба Божия (имя). Все святые и ангелы Господни, молите Бога о больном рабе Его (имя). Аминь.»

И, конечно же, как можно чаще, в любое время и любом месте своими словами взывайте о помощи к Силам Небесным. Эти слова, подсказанные вашим сердцем, будут самыми богоугодными. Конечно, также вы можете выбрать особые слова из молитв и как можно чаще произносить их. Можно читать и молитвы из церковного утреннего и вечернего молитвенного правила. Некоторые молитвы даже лучше читать многократно, это вам подскажут в церкви.

Молитва Господу Богу «О здравии больного»

Молитвы, произносимые в адрес Господа Бога, с просьбами о выздоровлении и исцелении больных и немощных, необходимо произносить перед иконой нашего Спасителя, при горящих свечах. Делать это можно и в церкви, и у себя дома, если вы по каким-то причинам не можете придти в церковь. Вот одна из наиболее часто произносимых молитв:

О Господи, Создатель наш, помощи Твоей прошу, даруй полное выздоровление Божьей рабе (имя), омой кровушку ее лучами своими.

Лишь с твоей помощью придет исцеление к ней да благослови дороги все ее к долгожданному спасению, исцелению, выздоровлению.

Подари ее телу здравие, ее душе – легкость благословенную, ее сердцу – божественный Твой бальзам.

Боль навсегда отступит и силы к ней вернутся, раны все заживут и придет помощь святая Твоя.

Твои лучи с голубых Небес дойдут к ней, дадут ей защиту крепкую, благословят на избавления от болезней ее, укрепят веру ее.

Да услышит эти слова мои Господь. Слава Тебе. Аминь!

Молитву о здравии к Господу произносите как для себя, так и для своих близких, друзей и родственников. Слова “Божья раба” заменяете на “Божий раб” и называете имя заболевшего человека.

Молитва «Сорокоуст» о здравии больных

Как читать молитву сорокоуст о здравии больных

Вся человеческая история измеряется «седминами» и «сороковинами».

  Цифра сорок — знаменательная и знаковая, очень часто встречающаяся в Святом Писании. Иудеи сорок лет скитались в пустыне в поисках земли обетованной, пророк Моисей держал пост в течение сорока дней, Сын Божий, Иисус Христос после Крещения находился в пустыне также 40 дней, открывал тайны Царства Божьего 40 дней апостолам после Своего Воскресения.

Молебен, совершаемый Церковью ежедневно в течение сорока дней, называется сорокоустом. Молитву сорокоуст о здравии заказывают все христиане в любое удобное время, без всяких ограничений. Но есть одна особенность. Во время Великого поста, когда полная литургия в церквях совершается только по субботам и воскресеньям, самым мудрым вашим решением будет заказывать не сорокоуст, а просто оставлять записки о здравии себя и близких или об упокоении усопших каждый раз, когда вы посещаете храм.

  Погадаем бесплатно Гадание онлайн Любима ли ты? Правдивое гадание

Молитва Сорокоуст «О здравии» заказывают не только за сохранение и приумножение здоровья себя и своих близких, особенно о заболевших и тяжелобольных, но также за их успехи, материальное благосостояние, обретение ими внутреннего, душевного покоя и гармонии. Ведь такое обширное понятие, как «здравие», несет в себе и физическое здоровье человека, и его духовное состояние, и финансовое благополучие.

Кстати говоря, если мы совершаем молитву о здравии человека, который сотворил много зла себе и окружающим, то это совсем не означает, что мы взываем к Всевышнему о том, чтобы эта запутавшаяся личность и дальше пребывала в этом разрушительном состоянии – нет! Мы все просим Господа Бога нашего, чтобы Он милостью Своей переменил все намерения такого человека, изменил всю его внутреннюю дисгармонию и сделал так, чтобы даже самый законченный недоброжелатель, самый злой враг стал бы пребывать в гармонии с Отцом Небесным, с Церковью, с прекрасным миром, окружающим его.

Придите в Божий храм с чистым сердцем, возьмите листок бумаги с намерением заказать молитву Сорокоуст и просто напишите имена всех тех людей, кому вы желаете здоровья, спасения, благоденствия! Помните и о святой необходимости помолиться за всех врагов ваших. Оказывайте всяческую помощь всем своим близким силой своей христианской любви и всеблагого Церковного поминовения!

Молитва о здравии. Как молиться о больном

Молитва о здравии

«В болезнях, прежде врачей и лекарств, пользуйся молитвой», — говорил преподобный Нил, подвижник Синайский. Многие люди, оказавшись лицом к лицу с болезнью, особенно с тяжёлой или смертельной, разворачиваются лицом к Небу. Они интуитивно чувствуют, куда им надо идти, у Кого искать помощи. Но так велик остаётся соблазн лёгкого, понятного пути, особенно когда нас к нему подталкивают. Увы, часто даже в храме.

Приходит человек растерянный, напуганный диагнозом, в ближайшую церковь, спрашивает: «Что делать?». И ему объясняют, что весьма богоугодно заказать сорокоуст о здравии, поминание на псалтирь в монастыре, молебен, подать записочку о поминовении на Литургии, особенно на проскомидии и т. д. И оказывается, что проблема жизни и смерти — твоей! — это всего лишь вопрос цены. Сделал «всё, что ПОЛОЖЕНО» человек и не задумался даже, кем положено, для чего?

Нет, конечно, всё это надо делать — и записочки подавать, и молебны заказывать. Великая, особая сила заключается в церковной молитве. Но надо помнить, что молитва эта усиливается тысячекратно, если Вы сами принимаете в ней участие

«Но кто же тут болезненно молится? — спрашивает святитель Феофан Затворник женщину, просящую о больной дочери, — Бог внимает молитве, когда молятся болящею о чём-либо душою. Если никто не воздохнёт от души, то молебны протрещат, а молитвы о болящей не будет. То же и проскомидия, то же и обедня. Только и есть тут ваша вера и надежда, знамением коих служат ваши заказы. Но сами вы бываете ли на молебнах? Если нет, то и ваша вера безмолвна… Вы заказали, но, дав деньги, чтоб другие молились, сами сбросили с плеч все заботы… Болящего о больной никого и нет. Служащим молебен и на ум не приходит поболеть пред Господом душою о тех, коих поминают на молебне… Да и где им на всех наболеться?! Другое дело, когда вы сами на молебне или в церкви на Литургии, когда поминается Н. на проскомидии… Тогда ваше болезнование берётся молитвою Церкви и быстрее возносится к Престолу Божию… и самую молитву Церкви делает болезнующею, хотя служащие и не болят… Так видите, в чём сила. Бывайте на молебнах сами, и болите душою о болящей…»

Молитва о здравии — о чем молиться и как?

Только о чём молиться и как?

«Болезни есть крест, он прожигает грехи, которые мы и грехами не осознаём. А потому благодарим милосердие Божие, посланное нам в болезнях. И пройти через горнило их предстоит каждому христианину… ибо несть человека, который жил бы и не согрешил… Молюсь не о том, чтобы болезни ушли, но чтобы ты их правильно оценил и воспринял», — писал одному из своих просителей старенький, больной архимандрит Иоанн (Крестьянкин).
Святые отцы учат, что главнейшее средство для исправления духовных причин недугов — молитва и покаяние. Но сила и ценность святости для нас состоит не в том, что подвижники благочестия выдают инструкции: «Прочти эти слова, и они, как заклинание, исполнят твоё желание». Святые подают нам ПРИМЕР — сокрушения о грехах, молитвы, подвига самой жизни. Они были такими же, как и мы, так же болели, так же страдали, так же искали Бога… Так, да не так — чистым сердцем. Именно поэтому мы и читаем молитвы угодников Божьих как свои — они точнее, чем мы сами способны выразить наши чувства, а главное, — их направить.

Таковы и Псалмы святого царя-псалмопевца Давида. Если бы мы могли от сердца молиться так:

Фото: Телекомпания «Глас»

Молитва о здравии. Псалом 37

1 Псалом Давида, в воспоминание о субботе.

2 Господи, не обличи меня в ярости Твоей и не накажи меня гневом Твоим.
3 Ибо стрелы Твои вонзились в меня, и Ты утвердил на мне руку Твою.
4 Нет исцеления для плоти моей от гнева Твоего, нет мира костям моим от грехов моих,
5 ибо беззакония мои превысили голову мою, как бремя тяжкое отяготели на мне.
6 Смердят и гноятся раны мои от безумия моего:
7 пострадал я и был согбен до конца, весь день, сетуя, ходил.
8 Ибо исполнились глумлений чресла мои, и нет исцеления для плоти моей.
9 Я был сокрушен и унижен безмерно, кричал от стенания сердца моего.
10 Господи, пред Тобою — всё желание моё, и стенание моё от Тебя не сокрыто.
11 Сердце моё смутилось, оставила меня сила моя, и свет очей моих — и того нет со мною.
12 Друзья мои и соседи мои приблизились и стали напротив меня,
13 и ближние мои встали вдали, и теснились ищущие душу мою, и ищущие мне зла говорили пустое и козни весь день измышляли.
14 Я же как глухой не слышал, и как немой, не отверзающий уст своих;
15 и стал как человек не слышащий и не имеющий в устах своих обличения.
16 Ибо я на Тебя, Господи, уповал: Ты услышишь, Господи, Боже мой.
17 Ибо я сказал: «Пусть не злорадствуют обо мне враги мои!», ибо когда колебались ноги мои, они надо мной величались.
18 Ибо я к ударам готов, и страдание моё всегда предо мною.
19 Ибо беззаконие моё я возвещу и позабочусь о грехе моём.
20 Враги же мои живут, и укрепились более меня, и умножились ненавидящие меня неправедно.
21 Воздающие мне злом за добро клеветали на меня, ибо я ко благу стремился.
22 Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня,
22 обратись на помощь мне, Господи спасения моего!

Однако далеко не всегда болезни являются наказанием за грехи. Иеромонах Дмитрий (Першин) пишет: «Страдание может иметь свою цель, и даже более высокую, чем участь страдальца. Бог попускает сатане поразить тело Иова проказой для того, чтобы отучить ветхозаветный Израиль от привычки объяснять скорби кого-либо его же грехами и, кроме того, приоткрыть тайну и меру Своей любви, которая будет явлена на Голгофе. Страдания, которые обрушились на Иова, перевернули его душу. Утратив детей, имущество и здоровье, этот ветхозаветный страстотерпец вдруг как-то иначе начал постигать Самого Бога: «Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя», — говорит потрясённый Иов Творцу» (Иов 42:5)».

Святые отцы указывали несколько духовных причин болезни человека. «Неужели, скажешь, все болезни от грехов? Не все, но большая часть. Некоторые бывают и от беспечности… Случаются болезни и для нашего испытания в добре», — учил святитель Иоанн Златоуст. Он же, вспоминая историю праведного Иова, объясняет: «Бог часто попускает тебе впасть в болезни не потому, что Он оставил тебя, но чтобы более тебя прославить. Итак, будь терпелив». «Посылает Бог иное в наказание, как епитимью, иное в образумление, чтоб опомнился человек; иное, чтоб избавить от беды, в которую попал бы человек, если бы был здоров; иное, чтобы терпение показал человек и тем большую заслужил награду; иное, чтобы очистить от какой страсти, и для многих других причин», — говорил святитель Феофан Затворник.
А ещё мы учимся у святых доверию к Богу, пославшему нам болезнь, терпению в несении страданий, правильному отношению к врачам, у которых ищем помощи. В молитве иконе «Всецарица», к которой часто прибегают онкобольные, есть слова: «Ум и руки врачующих нас благослови, да послужат орудием Всемощнаго Врача Христа Спаса нашего!» И священномученик Арсений (Жадановский) наставлял: «Болящий, имей такое расположение сердца: всё в руках Божиих — и смерть моя, и жизнь. Но ты, Господи, всё дал на службу человеку: Ты даровал нам и врачебную науку и докторов. Благослови же, Господи, обратиться к такому-то доктору и умудри его помочь мне! Твёрдо верю, что если Ты, Господи, не благословишь, то никакой доктор мне не поможет».

Святые отцы призывают во время болезни проявлять терпение не только отсутствием ропота, но прежде всего — благодарением: «С одра болезни приносите благодарение Богу… Благодарением притупляется лютость болезни! Благодарением приносится болящему духовное утешение!» — призывал Игнатий (Брянчанинов).
Давайте же учиться сердечно молить Бога о здоровье духовном и телесном, причём не только своём и близких, а всех, кто нуждается в нашей помощи.

Молитва в болезни

Господи Боже, Владыко жизни моей, Ты по благости Твоей сказал: не хочу смерти грешника, но чтоб он обратился и жив был. Я знаю, что эта болезнь, которою я страдаю, есть наказание Твое за мои грехи и беззакония; знаю, что по делам моим я заслужил тягчайшее наказание, но, Человеколюбче, поступай со мною не по злобе моей, а по беспредельному милосердию Твоему. Не пожелай смерти моей, но дай мне силы, чтобы я терпеливо сносил болезнь, как заслуженное мною испытание, и по исцелении от нее обратился всем сердцем, всею душою и всеми моими чувствами к Тебе, Господу Богу, Создателю моему, и жив был для исполнения святых Твоих заповедей, для спокойствия моих родных и для моего благополучия. Аминь.

Молитва болящей

Господи, видишь Ты мою болезнь. Ты знаешь, как я грешна и немощна; помоги мне терпеть и благодарить Твою Благость. Господи, сотвори, чтобы болезнь эта была в очищение многих моих грехов. Владыко Господи, я в руках Твоих, помилуй меня по воле Твоей и, если мне полезно, исцели меня вскоре. Достойное по делам моим приемлю; помяни мя, Господи, во Царствии Твоем! Слава Богу за все!

Молитва благодарственная, святого Иоанна Кронштадского, читаемая после исцеления от болезни

Слава Тебе, Господи, Иисусе Христе, Сыне Единородный Безначальнаго Отца, едине изцеляяй всяк недуг и всяку язю в людех, яко помиловал мя еси грешнаго и избавил еси мя от болезни моей, не попустив ей развиться и умертвить меня по грехам моим. Даруй мне отныне, Владыко, силу твердо творить волю Твою во спасение души моея окаянныя и во славу Твою со Безначальным Твоим Отцем и Единосущным Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва во время эпидемии

Господи Боже наш! Услышь с высоты святаго Твоего Престола нас, грешных и недостойных рабов Твоих, благость Твою грехами своими прогневавших и милосердие Твое удаливших, и не взыскивай с рабов Твоих, но отврати страшный гнев Твой, справедливо нас постигший, прекрати пагубное наказание, удали страшный меч Твой, невидимо и безвременно нас поражающий, и пощади несчастных и слабых рабов Твоих, и не обрекай на смерть души наши, в покаянии прибегающие с истомленным сердцем и со слезами к Тебе, Богу Милосердому, мольбам нашим внимающему и перемену подающему. Ибо Тебе (одному только) принадлежит милость и спасение, Боже наш, и Тебе славословие приносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва на всякую немощь

Владыко Вседержителю, Врачу душ и телес, смиряяй и возносяй, наказуяй и паки исцеляяй, брата нашего (имя) немощствующа посети милостию Твоею, простри мышцу Твою, исполнену исцеления и врачбы, и исцели его, возставляй от одра и немощи, запрети духу немощи, остави от него всяку язву, всяку болезнь, всяку рану, всяку огневицу и трясавицу. И аще есть в нем согрешение или беззаконие, ослаби, остави, прости, Твоего ради человеколюбия.

Молитва за немощного и неспящего

Боже Великий, Хвальный и Непостижимый, и Неисповедимый, создавый человека рукою Твоею, персть взем от земли и образом Твоим почтивый его, явися на рабе Твоем (имя) и даждь ему сон успокоения, сон телесный, здравия и спасения живота, и крепость душевную и телесную. Сам убо, Человеколюбче Царю, предстани и ныне наитием Святаго Твоего Духа, и посети раба Твоего (имя) , даруй ему здравие, крепость и благомощие Твоею благостию: яко от Тебе есть всяко даяние благо и всяк дар совершен. Ты бо еси Врач душ наших, и Тебе славу, и благодарение, и поклонение возсылаем со Безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
О том же молятся святым семи отрокам и Ангелу Хранителю болящего.

Молитва о том, чтобы с любовью ухаживать за болящими

Господи, Иисусе Христе, Сыне Бога Живаго, Агнче Божий, вземляй грехи мира, Пастырю добрый, положивый душу Твою за овцы Твоя, Небесный Врачу душ и телес наших, исцеляяй всякий недуг и всякую язву в людех Твоих! Тебе припадаю, помози мне, недостойной рабе Твоей. Призри, Многомилостиве, на делание и служение мое, даждь ми быти верною в мале; послужити болящим, Тебе ради, носити немощи немощных, и не себе, но Тебе Единому угождати во вся дни живота моего. Ты бо рекл еси, о, Сладчайший Иисусе: «Понеже сотвористе единому от сих братий Моих меньших, Мне сотвористе». Ей, Господи, суди мне, грешной, по сему глаголу Твоему, яко да сподоблюся творити благую Твою волю во отраду и утешение искушаемых, недугующих раб Твоих, ихже искупил еси честною Твоею Кровию. Ниспосли ми благодать Твою, попаляющую во мне страстей терние, призвавый мя, грешную, на дело служения о Имени Твоем; без Тебе не можем творити ничесоже: посети убо нощию и искуси сердце мое, внегда предстояти ми у возглавия болящих и низверженных; уязви душу мою Твоею любовию, вся терпящею и николиже отпадающею. Тогда возмогу, Тобою укрепляема, подвигом добрым подвизатися и веру соблюсти, даже до последнего моего издыхания. Ты бо еси Источник исцелений душевных же и телесных, Христе Боже наш, и Тебе, яко Спасителю человеков и Жениху душ, грядущему в полунощи, славу и благодарение и поклонение возсылаем, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Марина ГОРИНОВА, православная газета «Логос»

Вы прочитали материал Молитва о здравии. Как молиться о больном. Читайте также:

Молитва о здравии. Видео

Как правильно молиться за здравие близких и родных — 5 самых сильных молитв

Молитвы за здоровье своих родных могут быть очень сильными и действенными. Их чудотворная сила обязательно проявится, если молиться за благополучие своих близких искренне и от всего сердца желать им здравия.

Как молиться в церкви за здравие и спасение родных и близких

Все верующие должны просить Всевышнего о здравии своих ближних. Это лучший способ помочь им, когда нет другой возможности. К ближним относятся родственники и друзья, коллеги, соседи и другие люди, которым необходима помощь.

Важно! Упоминать в молитве можно любого. Обращения верующего будут услышаны и приняты Господом, только если они идут от чистого сердца и человек настроен благожелательно. За искренние просьбы Господь Бог прощает молящимся и их близким все грехи.

В храме христиане могут не только молиться, но и ставить свечи и оставлять записки за здравие тех, кто им дорог. Последние необходимо писать возле свечного ящика, который, как правило, находится возле главного входа в храм. В этом же месте продаются свечи, которые можно ставить и за крещенных, и за некрещенных людей.

Важно! Свечу нужно ставить возле иконы, в подсвечник. Когда ставите ее, просите душевного покоя, здоровья и жизненных сил для того, за кого молитесь. На канун (столик в левой стороне храма с распятием) ставить свечу нельзя – там стоят свечи за упокоение.

Записку можно написать исключительно о православных христианах. Оформить ее нужно так:

  вверху изобразить восьмиконечный крест; под ним написать «О здравии»; внизу построчно написать в родительном падеже имена христиан; отдать записку служительнице возле свечного ящика.

Домашние молитвы о здоровье

Дома молитвы о здравии близких людей нужно читать в конце утреннего молитвенного правила. Чтобы не упустить ни одного человека, за здоровье которого молитесь, все имена нужно занести в помянник и использовать его всякий раз, когда обращаетесь с просьбой к Господу. Молиться лучше уединенно, перед иконой.

Господи Вседержителю Небесный и Земной!

Не отринь, услышь слова молитвы раба (ваше имя) Твоего!

Прошу Тебя о здравии раба (имя родственника).

Ниспошли же милость Свою, отведи болести и горести от раба Твоего!

Даруй рабу твоему (имя родственника) здравие крепкое (больному – выздоровление скорое)

Ныне и вовек во славу Твою. Аминь.

Молитва Святому Целителю Пантелеймону

О, великий угодниче Христов, страстотерпче и врачу многомилостивый Пантелеймоне! Умилосердися надо мною, грешным рабом, услыши стенание и вопль мой, умилостиви Небеснаго, Верховнаго Врача душ и телес наших, Христа Бога нашего, да дарует ми исцеление от недуга, мя гнетущаго. Приими недостойное моление грешнейшаго паче всех человек. Посети мя благодатным посещением, не возгнушайся греховных язв моих, помажь их елеем милости твоея и исцели мя; да здрав сый душею и телом, остаток дней моих, благодатию Божиею, возмогу провести в покаянии и угождении Богу и сподоблюся восприяти благий конец жития моего. Ей, угодниче Божий! Умоли Христа Бога, да предстательством твоим дарует здравие телу моему и спасение души моей. Аминь!

К Николаю Чудотворцу

Николай Чудотворец – это один из самых почитаемых христианами святых (если не самый). Вся его жизнь была посвящена служению Иисусу Христу. Сейчас он считается покровителем детей, путешественников и неправедно осужденных людей. Мощи Чудотворца хранятся в Базилике Святого Николая и часть – в Турции, в храме Святого Николая.

При своей жизни он совершал много чудес, и до сих пор продолжает помогать всем верующим, откликается на все искренние мольбы и просьбы помочь. Обращение к этому святому поможет исцелиться от болезней, сохранить мир в семье и пережить любые сложные жизненные ситуации.

Сильная молитва Николаю:

О здравии детей:

Обращение к Чудотворцу о здравии:

Николаю Чудотворцу можно написать записку в храме, не более чем на 10 человек. Люди, упомянутые в ней, должны быть крещеными. Правила написания:

Указывать имена в родительном падеже. Не упоминать в письме самоубийц и людей другой веры. Можно указывать только крещеных. Не писать фамилию и отчество. Записку подавать до начала службы.

Молитвы – это лучший способ для верующих помочь своим близким, позаботиться об их здоровье. Главное в их чтении – вера в свои слова и искренность.

Оцените статью
Добавить комментарий