Молитвы Сретению Господню

Молитвы Сретению Господню

Молитвы Сретению Господню

Р а́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Де́во,/ из Тебе́ бо возсия́ Со́лнце Пра́вды – Христо́с, Бог наш,/ просвеща́яй су́щия во тьме./ Весели́ся и ты, ста́рче пра́ведный,/ прие́мый во объя́тия Свободи́теля душ на́ших,// да́рующаго нам воскресе́ние.

У тро́бу Деви́чу освяти́вый Рождество́м Твои́м,/ и ру́це Симео́не благослови́вый,/ я́коже подоба́ше, предвари́в,/ и ны́не спасл еси́ нас, Христе́ Бо́же,/ но умири́ во бране́х жи́тельство // и укрепи́ лю́ди, и́хже возлюби́л еси́, Еди́не Человеколю́бче.

Б огоро́дице Де́во,/ упова́ние христиа́ном,/ покры́й, соблюди́ и спаси́ на Тя упова́ющих.

В зако́не се́ни и писа́ний/ о́браз ви́дим, ве́рнии:/ всяк му́жеский пол, ложесна́ разверза́я, свят Бо́гу./ Тем Перворожде́нное Сло́во Отца́ Безнача́льна,/ Сы́на, Первородя́щася Ма́терию неискусому́жно,/ велича́ем.

Молитва первая ко Господу нашему Иисусу Христу

Г о́споди Иису́се Христе́, Единоро́дный Сы́не и Сло́ве Бо́жий, дре́вле во проро́цех Ви́денный, я́коже зерца́лом в гада́нии, в после́док же дний сих пло́тию от Пресвяты́я Де́вы Мари́и нетле́нно рожде́нный и в четыредеся́тный день сей во Святи́лище во сре́тение всему́ ми́ру от Тоя́, я́ко Младе́нец руконоси́м, явле́нный и во объя́тиях пра́веднаго Симео́на во спасе́ние всем су́щим от Ада́ма носи́мый! Коль пресла́вно и пресве́тло Твое́ на руку́ Богома́тери во храм Госпо́день принесе́ние и от свята́го ста́рца Боже́ственное сре́тение Твое́! Днесь Небеса́ веселя́тся и ра́дуется земля́, я́ко ви́дена бы́ша ше́ствия Твоя́, Бо́же, ше́ствия Бо́га на́шего Царя́, И́же во Святе́м. Дре́вле Моисе́й восхо́дит ви́дети сла́ву Твою́, но не возмо́же уви́дити Лица́ Твоего́, зане́ яви́л еси́ ему́ то́чию за́дняя Своя́. В пресве́тлый же день сей Сре́тения Твоего́ Ты яви́л еси́ Себе́ челове́ком во святи́лище, сия́я неизрече́нным Све́том Божества́, да вку́пе с Симео́ном ви́дят Тя лице́м к лицу́ и рука́ми да ося́жут Тя, и восприе́мше во объя́тия своя́, да позна́ют Тя Бо́га во пло́ти прише́дша. Сего́ ра́ди прославля́ем неизрече́нное снисхожде́ние и ве́лие человеколю́бие Твое́, я́ко прише́ствием Твои́м дарова́л еси́ ны́не небе́сную ра́дость па́дшему дре́вле ро́ду челове́чу: Ты бо пра́ведным судо́м Свои́м изгна́л еси́ прароди́тели на́ша из рая́ сла́дости в мир сей, ны́не же поми́ловал еси́ нас и па́ки отве́рзл нам ра́йския оби́тели и обрати́л еси́ пла́ч наш на ра́дость, да па́дший Ада́м к тому́ уже́ не стыди́тся Тебе́ за преслуша́ние и да не бу́дет скрыва́тися Лица́ Твоего́, Тобо́ю призыва́емый, я́ко Ты прише́л еси́ ны́не, да во́зьмеши на Себе́ грех его́, да омы́еши его́ Свое́ю Кро́вию и да облече́ши его́ на́га су́ща в ри́зу спасе́ния и оде́жду весе́лия и украси́ши его́, я́ко неве́сту красото́ю. Нам же всем Боже́ственное Твое́ Сре́тение воспомина́ющим, сподо́би с му́дрыми де́вами изы́ти на Сре́тение Твое́, Небе́сному Жениху́ на́шему, с горя́щими свети́льниками ве́ры, любви́ и чистоты́, да улицезри́м оча́ми ве́ры Боже́ственное Лице́ Твое́, да восприи́мем Тя в душе́вныя объя́тия своя́, и да понесе́м Тя в се́рдце свое́м во вся дни живота́ своего́, да бу́деши нам в Бо́га и мы в лю́дие Твои́. В после́дний же и стра́шный день прише́ствия Твоего́, егда́ вси святи́и изы́дут на после́днее и вели́кое Сре́тение Твое́ на возду́се, сподо́би и нам усре́сти Тя, да та́ко всегда́ с Го́сподем бу́дем. Сла́ва милосе́рдию Твоему́, сла́ва Ца́рствию Твоему́, сла́ва смотре́нию Твоему́, Еди́не Человеколю́бче, я́ко Твое́ есть Ца́рство, и Си́ла, и Сла́ва со Безнача́льным Твои́м Отце́м и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая ко Пресвятей Владычице Богородице

О, Пресвята́я, Небе́сною чистото́ю сия́ющая Де́во, Кро́ткая голу́бице, Нескве́рная А́гнице, ми́ру Блага́я Помо́шнице, Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего! Ты еси́ нача́ло, среди́на и коне́ц ны́нешния ра́дости на́шея, я́ко из Тебе́ возсия́ Со́лнце Пра́вды Христо́с Бог наш и Того́ принесла́ еси́ на святы́х объя́тиях Свои́х в четыредеся́тный день сей во Святи́лище на сре́тение на́ше и на ра́дость и спасе́ние всему́ ми́ру. Сего́ ра́ди и ублажа́ем и прославля́ем Тя, я́ко Ты еси́ Ски́ние Бо́га с челове́ки Богосло́вом Предзри́мая, Е́юже Бог всели́ся с на́ми, да мы лю́дие Его́ бу́дем! Ты еси́ Дверь Небе́сная Иезекии́лем Предрече́нная, Е́юже отверзо́шася па́ки нам вхо́ды в ра́йския оби́тели. Ты еси́ Ле́ствице Высо́кая, Иа́ковом Предви́димая, Е́юже сни́де Бог на зе́млю и Мо́сте, преводя́й су́щия от земли́ на Не́бо. Те́мже мо́лим Тя, взира́юще, я́ко вошла́ еси́ во Святи́лище, нося́щи Огнь Небе́сный рука́ма Свои́ма, Бо́га, Благода́тная. Огне́м моли́твы Твоея́ попали́ огнь страсте́й на́ших, да изба́вимся ве́чнаго огня́ гее́нскаго. Во Святи́лище пришла́ еси́ очище́ния ра́ди зако́ннаго, очище́ния не тре́бующая, я́ко Де́ва Чи́стая и сим научи́ нас ка́ко подоба́ет нам храни́ти себе́ в целому́дрии и чистоте́ и с каковы́м смире́нием подоба́ет нам провожда́ти по́двиг де́вства, па́мятуя, ка́ко Ты, превы́ше Херуви́м Су́щая, ста́ла еси́ на ме́сте нечи́стых жен. Ты, о, Ма́ти Пресвята́я, Сама́ су́щи Боговмести́мый храм Бо́жий принесла́ еси́ в це́рковь зако́нную Превожделе́наго Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, сподо́би и нам па́че всего́ на земли́ люби́ти хра́мы Сы́на Твоего́, посеща́ти я во вся дни живота́ на́шего, зре́ти та́мо красоту́ Госпо́дню, я́ко лу́чше еди́н день примета́тися во дво́рех Госпо́дних, па́че не́же жи́ти в селе́ниих гре́шничих. Наипа́че же да́руй нам, Пречи́стая, я́ко же Симео́ну, неосужде́нно носи́ти Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего в серде́чных объя́тиях свои́х, егда́ прича́стницы бу́дем Пречи́стаго Те́ла и Кро́ви Его́, и помози́ нам тогда́ сугу́бо храни́ти себе́ во святы́не и стра́хе Бо́жиим, да не растли́м храм пло́ти на́шея. И та́ко вы́ну срета́юще, о Богома́ти, Сы́на Твоего́ в сердца́х и душа́х на́ших, да сподо́бимся моли́твами Твои́ми дости́гнути и блаже́ннаго о́наго Сре́тения Госпо́дня на возду́се, егда́ со все́ми святы́ми вы́ну бу́дем сла́вити и воспева́ти Пресвято́е И́мя Его́ со Отце́м и Святы́м Ду́хом и Твое́ ми́лостивое предста́тельство ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В елича́ем Тя, Живода́вче Христе́, и чтим Пречи́стую Ма́терь Твою́, Е́юже по зако́ну ны́не прине́слся еси́ в храм Госпо́день.

    ГЛАВНАЯ КАЛЕНДАРЬ ВЕТХИЙ ЗАВЕТ НОВЫЙ ЗАВЕТ ПСАЛТИРЬ МОЛИТВОСЛОВ Ц. СЛ. СЛОВАРЬ ТИПИКОН БОГОСЛУЖЕБНЫЙ УСТАВ БОГОСЛУЖЕБНЫЕ УКАЗАНИЯ ТЕКСТЫ СЛУЖБ ТРЕБНИК = МОЛИТВОСЛОВИЯ = * Господу и Кресту * Богородице * Ангелам * Пророкам * Апостолам и равноапостольным * Князьям и царям * Святителям * Мученикам * Преподобным * Праведным, юродивым, блаженным и безсребренникам * Соборам святых и в Недели * Новомученикам и исповедникам XX века * Общие святым * В различных нуждах * О усопших * Триоди постной * Триоди цветной = КАНОНЫ = * Каноны Господу Богу АКАФИСТЫ ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ Гостевая книга Вопросы-ответы Просьба о молитве Новости Объявления ПОМОЩЬ САЙТУ

Новости

    30 Июнь 2021

Обновления на сайте

Добавлены новые и отредактированы старые молитвословия в разделах: * Апостолам; * Князьям и царям; * Мученик ам; * Новомуч еникам и исповедникам XX века; * Преподобным; * Святителям.

Сретение Господне: молитвы на счастье и удачу

Сретение Господне — важный христианский праздник. Именно в этот день верующие люди читают молитвы, чтобы привлечь в свою жизнь счастье, удачу и процветание.

Этот праздник входит в число двунадесятых праздников и стоит наравне с Рождеством Христовым, Пасхой и Крещением Господним. Большинство людей не знакомы с историей праздника, а ведь он является напоминанием об одном из важных событий в жизни Христа и Его Матери, Девы Марии.

История Сретения

Сретение, что с церковнославянского переводится как «встреча», произошло в момент, когда Богородица отнесла Богомладенца в храм, где Его на руки принял старец Симеон. Он признал, что пророчество о пришествии Мессии сбылось, и доказательство тому — Сын Господа, которого он держит на руках. С этого дня всю христианскую религию ждали поворотные и судьбоносные изменения.

Стоит отметить, что Сретение в нашей стране обладает глубокими языческими корнями, православным праздником 15 февраля стало лишь после прихода христианства на Русь. В дохристианском мире в этот день наши предки молили богов послать благополучие и счастье в каждый дом.

На сегодняшний день языческие традиции практически угасли. Сейчас верующие люди воспевают к Господу молитвы, которые помогают не только встать на путь истинный, но и исцелиться от болезней, скверны, грехов и начать новую жизнь, полную счастья, тепла и света. Любая молитва в это время обладает особой силой. Ежегодно 15 февраля во всех храмах и церквях проходят торжественные литургии в честь светлого и чистого праздника Сретения Господня.

Молитва на счастье в Сретение Господне

Прежде, чем просить Создателя о счастье, следует воздать благодарственные молитвы Господу и всем святым. Лишь человек, умеющий быть благодарным, обретет в этой жизни все, в чем так сильно нуждается его сердце. Церковнослужители утверждают, что в этот день молитвы, обращенные к Богородице и Иисусу Христу, способны излечить душу от скверны, освободив в ней место для принятия счастья.

Молитва о земном счастье считается вполне естественной для каждого. Все люди должны быть счастливы, жить в любви и понимании друг с другом, нести радость супругам, детям и родителям. В толковании верующего человека счастье — это нечто светлое, чистое. Это любовь, опора, почтение. Это жизнь с покровительством Господа.

Молитва на счастье к Господу читается так:

«Всевышний Иисус Христос, я молю Тебя о моем земном счастье. Услышь молитвы мои в столь светлый день, не отвернись от слов моих, идущих от сердца, подари мне и людям любовь друг к другу. Научи нас, недостойных рабов Твоих, радоваться каждому дню, укреплять веру и приумножать любовь к Тебе. Позволь обрести счастье с Твоей помощью, дабы каждый день был новым продолжением счастливой жизни. Помоги мне понять, что необходимо вычеркнуть из моей жизни, чтобы стать счастливым человеком. Я молю Тебя о мудрости в поведении моем и словах моих. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь».

Молитва к Богородице на счастье звучит так:

«Царица Небесная, прими молитвы раба Божьего (ваше имя). Перед Тобой, Богоматерь, преклоняюсь и только Тебе могу свои тайны открыть. Только Тебе, Святая Дева, известно все, чем живу, чем дышу и что попросить хочу. Мое сердце просит свободы, наполнения, ему тяжело без счастья и поддержки Твоей. Умоляю Тебя, освети мой путь к счастью скорому, которое своим светом озарит всю мою жизнь. Не покидай меня, Божия Матерь. Я вовек буду славить имя Твое. Аминь».

Сретение Господне: молитва на удачу

С празднованием Сретения Господня связаны и молитвы на удачу, помогающие перечеркнуть несчастье и вырваться из его когтистых лап. Это своеобразная просьба о том, чтобы все люди стали милостивы друг к другу, перестали гнаться за успехом и наживой, ведь покуда удача улыбается каждому, никто не будет в ней нуждаться, а значит, и отбирать. С помощью молитв на удачу вы просите не только за себя и своих близких, но и за всех живущих на Земле. Чтобы жить в мире и благости, а по окончании земного пути вознестись на Небеса под крыло Бога, следует прочитать молитву, которая подарит вам самое главное — удачу и уверенность в завтрашнем дне.

Молитва на удачу Николаю Чудотворцу читается так:

«О святой угодник Божий Николай, Ты скорый наш заступник и во всех скорбях и неприятностях помощник! Помоги грешному рабу Божьему (ваше имя) скрасить столь унылую и тяжкую жизнь, попроси Господа подарить мне прощение всех грехов от самого рождения и юности моей. Пусть душа моя избавится от вечного мучения, а жизнь наполнится счастьем и светом. Помоги мне устоять перед всеми проблемами, обрести удачу и уверенность в завтрашнем дне. Я же не перестану славить имя Твое, Отца, Сына и Святого Духа. Ныне и во веки веков. Аминь».

Приближается Великий пост. Сретение Господне — последний праздник перед Великим постом. Именно поэтому следует воспеть к Господу молитвы о счастье, удаче и радости. Ваша жизнь в любом случае перетерпит изменения, и только вам решать, светлыми они будут или нет. Пока есть шанс изменить свою жизнь, воспользуйтесь им, возрадуйтесь жизни, поблагодарите Господа, посетите храм. Этот праздник поможет вам. Мы желаем вам мира в душе, настоящего человеческого счастья и успеха в делах. Берегите себя

Молитвы на Сретенье Господне

Сретение Господне — значимый православный праздник. В этот светлый день нельзя обойтись без молитв, которые помогут обрести счастье и благополучие.

Данное празднество в православном мире имеет огромное значение и сравнимо с такими великими праздниками, как Рождество Христово, Пасха и Крещение. В этот день каждый верующий возносит молитвы ко Господу, которые обретают особую чудотворную силу.

Как правильно молиться

В великий праздник Сретения Господня священнослужители настоятельно рекомендуют посетить церковную службу, где можно приобрести специальную свечу Громницу, которая, по преданиям, обладает особой силой и оберегает человека от зла. Также в храме следует вознести молитву перед иконой «Сретение Господне»и покаяться во грехах.

Если в этот светлый день на службу попасть не удается, то можно прочесть молитву дома, лучше всего несколько раз за день. Важно не только молиться о счастье и благополучии, но и попросить прощения за все грехи, а также поблагодарить Господа за все хорошее, что есть в вашей жизни. Самое главное — молитвы следует читать от всего сердца, тогда все ваши просьбы обязательно будут услышаны.

Сретение Господне — это важное празднество в жизни каждого христианина. Встретьте этот светлый праздник по всем церковным законам, вознесите молитвы, и тогда ваша жизнь обязательно изменится к лучшему, ведь Господь наблюдает за каждым из нас.

Сретение Господне — это важное празднество в жизни каждого христианина. Встретьте этот светлый праздник по всем церковным законам, вознесите молитвы, и тогда ваша жизнь обязательно изменится к лучшему, ведь Господь наблюдает за каждым из нас

Молитва на Сретение к Господу Иисусу Христу

Господи Иисусе Христе, Единородный Сыне и Слове Божий,
Древле во пророцех Виденный, якоже зерцалом в гаданий,
В последок же дний сих плотию от Пресвятыя Девы Марии нетленно рожденный
И в четыредесятный день сей во Святилище во Сретение всему миру от Тоя,
Яко Младенец руконосим, явленный и во объятиях праведнаго Симеона
Во спасение всем сущим от Адама носимый!

Коль преславно и пресветло Твое на руку Богоматери во храм Господень принесение
И от святаго старца Божественное сретение Твое!
Днесь небеса веселятся и радуется земля, яко видена быша шествия Твоя, Боже,
Шествия Бога нашего Царя, Иже во Святем.
Древле Моисей восходит видети славу Твою, но не возможе увидити Лица Твоего,
Зане явил еси ему точию задняя Своя.

В пресветлый же день сей Сретения Твоего Ты явил еси Себе человеком во святилище,
Сияя неизреченным Светом Божества, да вкупе с Симеоном видят Тя лицем к лицу и руками
Да осяжут Тя, и восприемши во объятия своя, да познают Ти Бога во плоти пришедша.

Сего ради прославляем неизреченное снисхождение и велие человеколюбие Твое,
Яко пришествием Твоим даровал еси ныне небесную радость падшему древле роду человечу:
Ты бо праведным судом Своим изгнал еси прародители наши из рая сладости в мир сей,
Ныне же помиловал еси нас и паки отверзл нам райския обители и обратил еси плач наш на радость,
Да падший Адам к тому уже да не стыдится Тебе за преслушание и да не будет скрыватися Лица Твоего,
Тобою призываемый, яко Ты пришел еси ныне, да возьмеши на Себе грех его,
Да омыеши его Своею Кровию и да облечеши его нага суща в ризу спасения и одежду веселия
И украсиши его, яко невесту красотою.

Нам же всем Божественное Твое Сретение воспоминающим,
Сподоби с мудрыми девами изыти на Сретение Твое, Небесному Жениху нашему,
С горящими светильниками веры, любви и чистоты,
Да улицезрим очами веры Божественное Лице Твое,
Да восприимем Тя в душевныя объятия своя,
И да понесем Тя в сердце своем во вся дни Живота своего,
Да будеши нам в Бога и мы в людие Твои.

В последний же и Страшный день Пришествия Твоего,
Егда вси святии изыдут на последнее и великое Сретение Твое на воздусе,
Сподоби и нам усрети Тя, да тако всегда с Господом будем.

Слава Милосердию Твоему, Слава Царствию Твоему, Слава смотрению Твоему,
Едине Человеколюбче, яко Твое есть Царство, и Сила, и Слава
Со Безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом
Ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва на Сретение к Пресвятой Богородице

О, Пресвятая, Небесною чистотою Сияющия Дево, Кроткая голубице, Нескверная Агнице,
Миру Благая Помощнице, Мати Христа Бога нашего!

Ты еси начало, средина и конец нынешния радости нашея,
Яко из Тебе возсия Солнце Правды Христос Бог наш и Того принесла еси
На святых объятиях Своих в четыредесятный день сей во Святилище на сретение наше
И на радость и спасение всему миру.

Сего ради и ублажаем и прославляем Тя, яко Ты еси Скиние Бога с человеки Богословом Предзримая,
Ею же Бог вселися с нами, да мы людие Его будем?

Ты еси Дверь Небесная Иезекиилем Предреченная, Еюже отверзошася паки нам
Входы в райския обители. Ты еси Лествице Высокая, Иаковом Предвидимая,
Еюже сниде Бог на землю и Мосте, преводяй сущия от земли на небо.
Темже молим Тя, взирающе, яко пошла еси во Святилище,
Носящи Огнь Небесный рукама Своима Бога, Благодатная.

Огнем молитвы Твоея попали огнь страстей наших, да избавимся вечнаго огня геенскаго.

Во Святилище пришла еси очищения ради законного, очищения не требующая,
Яко Дева Чистая и сим научи нас како подобает нам хранити себе в целомудрии и чистоте
И с каковым смирением подобает нам провождати подвиг девства, памятуя, како Ты,
Превыше Херувим Сущая, стала еси на месте нечистых жен.

Ты, о, Мати Пресвятая, Сама сущи Боговместимый храм Божий принесла еси в церковь законную
Превожделеннаго сына Твоего, Христа Бога нашего,
Сподоби и нам паче всего на земли любити храмы Сына Твоего, посещати я во вся дни живота нашего,
Зрети тамо красоту Господню, яко лучше един день приметатися во дворех Господних,
Паче неже жити в селениих грешничих. Наипаче же даруй нам, Пречистая, яко же Симеону,
Неосужденно носити Сына Твоего и Бога нашего в сердечных объятиях Своих,
Егда причастницы будем Пречистаго Тела и Крови Его,
И помози нам тогда сугубо хранити себе во святыне и страхе Божиим,
Да не растлим храм плоти нашея.

И тако выну сретаюше, о Богомати, Сына Твоего в сердцах и душах наших,
Да сподобимся молитвами Твоими достигнути и блаженнаго онаго Сретения Господня на воздусе,
Егда со всеми святыми выну будем славити и воспевати Пресвятое Имя Его
Со Отцем и Святым Духом и Твое милостивое предстательство ныне и присно и во веки веков.
Аминь.

Тропарь, глас 1 (Предпразднеству)

Небесный лик Небесных Ангел, приник на землю, пришедше зрит яко Младенца, носима к храму,
Перворожденна всея твари от Матере Неискусомужныя, предпразднственную убо с нами поют песнь,
Радующеся.

Тропарь, глас 1

Радуйся Благодатная Богородице Дево, из Тебе бо возсия Солнце правды Христос Бог наш,
Просвещаяй сущия во тьме: веселися и ты, старче праведный, приемый во объятия
Свободителя душ наших, дарующаго нам воскресение.

Кондак, глас 4

Утробу Девичу освятивый рождеством Твоим, и руце Симеоне благословивый,
Якоже подобаше, предварив, н ныне спасл еси нас, Христе Боже;
Но умири во бранех жительство, и укрепи православныя христианы,
Их же возлюбил еси, едине Человеколюбче.

Величание

Величаем Тя, Жизнодавче Христе, и чтем Пречистую Матерь Твою,
Еюже по закону ныне принеслся еси в храм.

Молитва о благополучии в праздник Сретения

На Сретение Господне принято возносить молитвы о благополучии к Деве Марии:

«О, Пресвятая Дева! Подари мне свое благословение и прощение. Молю Тебя, избавь меня от грехов, наставь на путь истинный. Каюсь я во всех своих поступках грешных и прошу Тебя, Святая Мария, подари мне благополучие и счастье да убереги от всех бед. Да восславлю я имя Твое! Во веки веков. Аминь».

Молитва о счастье на Сретение Господне

В этот великий праздничный день нужно помолиться не только Богородице, но и Господу:

«О, Всевышний Господь! Я прошу Тебя подарить мне счастье земное и благо духовное. Молю, услышь меня в этот светлый день, не отрекайся от меня, дай мне сил. Прости меня грешного и отпусти все грехи мои, ибо каюсь я и желаю встать на путь истинный, чтобы быть ближе к Тебе, мой Господь. Молю Тебя, подари мне счастье, благополучие и радость в жизни. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь».

Православные молитвы ☦

Молитвы Сретению Господню

Оглавление:

Молитва ко Господу нашему Иисусу Христу

«Господи Иисусе Христе, Единородный Сыне и Слове Божий, древле во пророцех виденный, якоже зерцалом в гадании, в последок же дний сих плотию от Пресвятыя Девы Марии нетленно рожденный и в четыредесятный день сей во Святилище во сретение всему миру от Тоя, яко Младенец руконосим, явленный и во объятиях праведнаго Симеона во спасение всем сущим от Адама носимый! Коль преславно и пресветло Твое на руку Богоматери во храм Господень принесение и от святаго старца Божественное сретение Твое! Днесь небеса веселятся и радуется земля, яко видена быша шествия Твоя, Боже, шествия Бога нашего Царя, Иже во Святем. Древле Моисей восходит видети славу Твою, но не возможе увидити лица Твоего, зане явил еси ему точию задняя Своя. В пресветлый же день сей сретения Твоего Ты явил еси Себе человеком во святилище, сияя неизреченным Светом Божества, да вкупе с Симеоном видят Тя лицем к лицу и руками да осяжут Тя, и восприемши во объятия своя, да познают Тя Бога во плоти пришедша. Сего ради прославляем неизреченное снисхождение и велие человеколюбие Твое, яко пришествием Твоим даровал еси ныне небесную радость падшему древле роду человечу: Ты бо праведным судом Своим изгнал еси прародители наши из рая сладости в мир сей, ныне же помиловал еси нас и паки отверзл нам райския обители и обратил еси плач наш на радость, да падший Адам к тому уже да не стыдится Тебе за преслушание и да не будет скрыватися Лица Твоего, Тобою призываемый, яко Ты пришел еси ныне, да возьмеши на Себе грех его, да омыеши его Своею кровию и да облечеши его нага суща в ризу спасения и одежду веселия и украсиши его, яко невесту красотою. Нам же всем Божественное Твое сретение воспоминающим, сподоби с мудрыми девами изыти на сретение Твое, Небесному Жениху нашему, с горящими светильниками веры, любви и чистоты, да улицезрим очами веры Божественное лице Твое, да восприимем Тя в душевныя объятия своя, и да понесем Тя в сердце своем во вся дни Живота своего, да будеши нам в Бога и мы в людие Твои. В последний же и Страшный день пришествия Твоего, егда вси святии изыдут на последнее и великое сретение Твое на воздусе, сподоби и нам усрести Тя, да тако всегда с Господом будем. Слава милосердию Твоему, Слава Царствию Твоему, Слава смотрению Твоему, едине Человеколюбче, яко Твое есть Царство и Сила, и Слава со Безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом ныне и присно, и во веки веков. Аминь.»

Молитва ко Пресвятей Владычице нашей Богородице

«О, Пресвятая, Небесною чистотою сияющия Дево, кроткая Голубице, нескверная Агнице, миру благая Помощнице, Мати Христа Бога нашего! Ты еси начало, средина и конец нынешния радости нашея, яко из Тебе возсия Солнце Правды Христос Бог наш и Того принесла еси на святых объятиях Своих в четыредесятный день сей во Святилище на сретение наше и на радость и спасение всему миру. Сего ради и ублажаем и прославляем Тя, яко Ты еси Скиние Бога с человеки Богословом предзримая, Ею же Бог вселися с нами, да мы людие Его будем? Ты еси Дверь небесная Иезекиилем предреченная, Еюже отверзошася паки нам входы в райския обители. Ты еси Лествице высокая, Иаковом предвидимая, Еюже сниде Бог на землю и Мосте, преводяй сущия от земли на небо. Темже молим Тя, взирающе, яко вошла еси во Святилище, носящи Огнь Небесный рукама Своима, Бога, Благодатная. Огнем молитвы Твоея попали огнь страстей наших, да избавимся вечнаго огня геенскаго. Во Святилище пришла еси очищения ради законного, очищения не требующая, яко Дева чистая и сим научи нас како подобает нам хранити себе в целомудрии и чистоте и с каковым смирением подобает нам провождати подвиг девства, памятуя, како Ты, превыше Херувим Сущая, стала еси на месте нечистых жен. Ты, о, Мати Пресвятая, Сама Сущи Боговместимый храм Божий принесла еси в Церковь законную Превожделеннаго сына Твоего, Христа Бога нашего, сподоби и нам паче всего на земли любити храмы Сына Твоего, посещати я во вся дни живота нашего, зрети тамо красоту Господню, яко лучше един день приметатися во дворех Господних, паче неже жити в селениях грешничих. Наипаче же даруй нам, Пречистая, яко же Симеону, неосужденно носити Сына Твоего и Бога нашего в сердечных объятиях Своих, егда причастницы будем Пречистаго Тела и Крови Его, и помози нам тогда сугубо хранити себе во святыне и страхе Божиим, да не растлим храм плоти нашея. И тако выну сретающе, о Богомати, Сына Твоего в сердцах и душах наших, да сподобимся молитвами Твоими достигнути и блаженнаго онаго сретения Господня на воздусе, егда со всеми святыми выну будем славити и воспевати Пресвятое имя Его со Отцем и Святым Духом и Твое милостивое предстательство ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Молитвы Сретению Господню

Господи Иисусе Христе, Единородный Сыне и Слове Божий,
Древле во пророцех Виденный, якоже зерцалом в гаданий,
В последок же дний сих плотию от Пресвятыя Девы Марии нетленно рожденный
И в четыредесятный день сей во Святилище во Сретение всему миру от Тоя,
Яко Младенец руконосим, явленный и во объятиях праведнаго Симеона
Во спасение всем сущим от Адама носимый!

Коль преславно и пресветло Твое на руку Богоматери во храм Господень принесение
И от святаго старца Божественное сретение Твое!
Днесь небеса веселятся и радуется земля, яко видена быша шествия Твоя, Боже,
Шествия Бога нашего Царя, Иже во Святем.
Древле Моисей восходит видети славу Твою, но не возможе увидити Лица Твоего,
Зане явил еси ему точию задняя Своя.

В пресветлый же день сей Сретения Твоего Ты явил еси Себе человеком во святилище,
Сияя неизреченным Светом Божества, да вкупе с Симеоном видят Тя лицем к лицу и руками
Да осяжут Тя, и восприемши во объятия своя, да познают Ти Бога во плоти пришедша.

Сего ради прославляем неизреченное снисхождение и велие человеколюбие Твое,
Яко пришествием Твоим даровал еси ныне небесную радость падшему древле роду человечу:
Ты бо праведным судом Своим изгнал еси прародители наши из рая сладости в мир сей,
Ныне же помиловал еси нас и паки отверзл нам райския обители и обратил еси плач наш на радость,
Да падший Адам к тому уже да не стыдится Тебе за преслушание и да не будет скрыватися Лица Твоего,
Тобою призываемый, яко Ты пришел еси ныне, да возьмеши на Себе грех его,
Да омыеши его Своею Кровию и да облечеши его нага суща в ризу спасения и одежду веселия
И украсиши его, яко невесту красотою.

Нам же всем Божественное Твое Сретение воспоминающим,
Сподоби с мудрыми девами изыти на Сретение Твое, Небесному Жениху нашему,
С горящими светильниками веры, любви и чистоты,
Да улицезрим очами веры Божественное Лице Твое,
Да восприимем Тя в душевныя объятия своя,
И да понесем Тя в сердце своем во вся дни Живота своего,
Да будеши нам в Бога и мы в людие Твои.

В последний же и Страшный день Пришествия Твоего,
Егда вси святии изыдут на последнее и великое Сретение Твое на воздусе,
Сподоби и нам усрети Тя, да тако всегда с Господом будем.

Слава Милосердию Твоему, Слава Царствию Твоему, Слава смотрению Твоему,
Едине Человеколюбче, яко Твое есть Царство, и Сила, и Слава
Со Безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом
Ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва вторая к Пресвятой Богородице

О, Пресвятая, Небесною чистотою Сияющия Дево, Кроткая голубице, Нескверная Агнице,
Миру Благая Помощнице, Мати Христа Бога нашего!

Ты еси начало, средина и конец нынешния радости нашея,
Яко из Тебе возсия Солнце Правды Христос Бог наш и Того принесла еси
На святых объятиях Своих в четыредесятный день сей во Святилище на сретение наше
И на радость и спасение всему миру.

Сего ради и ублажаем и прославляем Тя, яко Ты еси Скиние Бога с человеки Богословом Предзримая,
Ею же Бог вселися с нами, да мы людие Его будем?

Ты еси Дверь Небесная Иезекиилем Предреченная, Еюже отверзошася паки нам
Входы в райския обители. Ты еси Лествице Высокая, Иаковом Предвидимая,
Еюже сниде Бог на землю и Мосте, преводяй сущия от земли на небо.
Темже молим Тя, взирающе, яко пошла еси во Святилище,
Носящи Огнь Небесный рукама Своима Бога, Благодатная.

Огнем молитвы Твоея попали огнь страстей наших, да избавимся вечнаго огня геенскаго.

Во Святилище пришла еси очищения ради законного, очищения не требующая,
Яко Дева Чистая и сим научи нас како подобает нам хранити себе в целомудрии и чистоте
И с каковым смирением подобает нам провождати подвиг девства, памятуя, како Ты,
Превыше Херувим Сущая, стала еси на месте нечистых жен.

Ты, о, Мати Пресвятая, Сама сущи Боговместимый храм Божий принесла еси в церковь законную
Превожделеннаго сына Твоего, Христа Бога нашего,
Сподоби и нам паче всего на земли любити храмы Сына Твоего, посещати я во вся дни живота нашего,
Зрети тамо красоту Господню, яко лучше един день приметатися во дворех Господних,
Паче неже жити в селениих грешничих. Наипаче же даруй нам, Пречистая, яко же Симеону,
Неосужденно носити Сына Твоего и Бога нашего в сердечных объятиях Своих,
Егда причастницы будем Пречистаго Тела и Крови Его,
И помози нам тогда сугубо хранити себе во святыне и страхе Божиим,
Да не растлим храм плоти нашея.

И тако выну сретаюше, о Богомати, Сына Твоего в сердцах и душах наших,
Да сподобимся молитвами Твоими достигнути и блаженнаго онаго Сретения Господня на воздусе,
Егда со всеми святыми выну будем славити и воспевати Пресвятое Имя Его
Со Отцем и Святым Духом и Твое милостивое предстательство ныне и присно и во веки веков.
Аминь.

Тропари Сретению Господню

Тропарь, глас 1 (Предпразднеству)

Небесный лик Небесных Ангел, приник на землю, пришедше зрит яко Младенца, носима к храму,
Перворожденна всея твари от Матере Неискусомужныя, предпразднственную убо с нами поют песнь,
Радующеся.

Радуйся Благодатная Богородице Дево, из Тебе бо возсия Солнце правды Христос Бог наш,
Просвещаяй сущия во тьме: веселися и ты, старче праведный, приемый во объятия
Свободителя душ наших, дарующаго нам воскресение.

Утробу Девичу освятивый рождеством Твоим, и руце Симеоне благословивый,
Якоже подобаше, предварив, н ныне спасл еси нас, Христе Боже;
Но умири во бранех жительство, и укрепи православныя христианы,
Их же возлюбил еси, едине Человеколюбче.

Величаем Тя, Жизнодавче Христе, и чтем Пречистую Матерь Твою,
Еюже по закону ныне принеслся еси в храм.

Святителю отче наш, Феодосие, моли Бога о нас!

© 2009-2021 Храм свт. Феодосия Черниговского
(03179 Киев, ул. Чернобыльская, 2. тел. +38 066-996-2243)

По благословению Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и Всея Украины.

Главный редактор – Протоиерей Александр Билокур , Ответственный редактор – Елена Блайвас, Технический редактор – Александр Перехрестенко

Оцените статью
Добавить комментарий